INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMBUD Sp. z o.o. sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane ul. Na Zapleczu 12 87-100 Toruń
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
    a) realizacji umów zawartych z Panią/ Panem przez TOMBUD Sp. z o.o sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane
    b) realizacji umów zawartych przez TOMBUD Sp. z o.o sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane z innymi podmiotami, jeżeli przekazanie Pani/Pana danych będzie niezbędne dla realizacji tych umów.
    c) zbierania oraz przekazywania danych niezbędnych dla realizacji bieżących oraz przyszłych kontraktów
    d) potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    a) podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest TOMBUD Sp. z o.o sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane realizujące na naszą rzecz między innymi:
      ▪ usługi informatyczne,
      ▪ usługi prawnicze
      ▪ usługi księgowe
      ▪ usługi kurierskie lub pocztowe.
    b) upoważnione instytucje
    c) osoby u nas zatrudnione na podstawie udzielonego upoważnienia
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
    d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    e) prawo do przenoszenia danych
    f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością podjęcia współpracy oraz zawarcia umowy.


 
O FIRMIE | OFERTA BUDOWLANA | DEWELOPER | HURTOWNIA BUDOWLANA | REALIZACJE | REFERENCJE | AKTUALNOŚCI | KONTAKT | OGŁOSZENIA | POLITYKA PRYWATNOŚCI | COOKIES